• 0031(0)35-6984127
  • Afhalen in winkel mogelijk
  • Bezorgen binnen EU
  • Officeel dealer
  • Ervaren adviseurs
  • 0031(0)35-6984127
  • Afhalen in winkel mogelijk
  • Bezorgen binnen EU
  • Officeel dealer
  • Ervaren adviseurs

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend in het Nederlands aangeboden.

These General Terms and Conditions are only offered in Dutch.

Met ingang van 6 april 2022 voert Vos Badkamers BV de volgende Algemene Voorwaarden;

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Vos Badkamers BV erkend. In het geval deze voorwaarden en/of de overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de overeenkomst.

Indien enig onderdeel van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 Toepasselijkheid

Artikel 4 Het aanbod

Artikel 5 De overeenkomst

Artikel 6 Herroepingsrecht

Artikel 7 Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 De prijs

Artikel 10 Conformiteit en garantie

Artikel 11 Levering en uitvoering

Artikel 12 Duurtransacties

Artikel 13 Overmacht

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

Artikel 15 Betaling

Artikel 16 Klachtenregeling

Artikel 17 Geschillen

Artikel 18 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: individueel persoon of rechtspersoon die goederen of diensten koopt, opgenomen in een overeenkomst (inclusief ‘koop op afstand’) met Vos Badkamers BV;

Ondernemer: de rechtspersoon Vos Badkamers BV, welke producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt (inclusief ‘koop op afstand’);

Dag: kalenderdag;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand, hierbij ook het afzien van herroepingsrecht onder gestelde voorwaarden;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Vos Badkamers BV

(inclusief alle handelsnamen en websites van de ondernemer)

Post- en bezoekadres:

iepenlaan 14a, 1406 PV, Bussum, Nederland

Telefoonnummer: (0031)(0)35 - 69 841 27

E-mailadres: info@vosbadkamers.nl

KvK-nummer: 86050095

Btw-identificatienummer: NL8638.45.010.B.01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand

gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer;

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de

afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op

afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien

en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden;

3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat

de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische

weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een

eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet

mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de

Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de

afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden;

3.4 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in

geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem

het meest gunstig is;

Artikel 4 – Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten;

4.3 De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken;

4.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen

zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden; Dit betreft in het bijzonder;

a. naam van de opdrachtgever;

b. datum van de overeenkomst/offerte;

c. kwantiteit;

d. de (totaal-)prijs inclusief belastingen;

e. de eventuele kosten van aflevering;

f. het van toepassing zijn van deze Algemene Voorwaarden;

g. eventuele bijzondere aanvullende voorwaarden;

h. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

i. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

j. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

k. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

l. de manier waarop de afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte

gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

m. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

n. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie;

o. indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de afnemer te raadplegen is;

p. de wijze waarop de afnemer voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan

geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

4.5 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Ondernemer. Prijs- en druk-

,schrijffouten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Kleuren / modellen kunnen afwijken van de werkelijkheid;

4.6 Feitelijke uitvoering door of namens Ondernemer of een door Ondernemer verzonden factuur

staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod;

4.7 (Prijs-)aanbiedingen van Ondernemer gelden niet automatisch óók voor nabestellingen;

4.8 Ondernemer kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te

begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte;

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van

aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;

5.2 Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld

langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze

aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden;

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en

organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een

veilige web-omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen;

5.4 De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn

betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een

verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden;

5.5 De ondernemer zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op

zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een

duurzame gegevensdrager, meesturen;

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de afnemer met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1 Bij bestelling / levering van producten in onze vestiging;

6.1.1 Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende

7 dagen, onder de volgende voorwaarden;

a. Het product een actueel voorraadartikel bij de ondernemer betreft;

b. Het product onder aftrek van retour-/annuleringskosten retour genomen kan worden door (de leverancier van) de ondernemer, waarbij de retour-/annuleringskosten onverminderd voor rekening komen van de afnemer;

c. Het product origineel, onbeschadigd, ongebruikt en compleet is, deze tevens is verpakt in de originele en onbeschadigde verpakking;

d. Het product niet speciaal is geproduceerd of is besteld voor de afnemer;

6.1.2 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,

noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden vervoerd en opgeslagen voor rekening en risico van

de afnemer;

6.1.3 Aan de leveringsplicht van ondernemer zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door de

ondernemer geleverde zaken één (1) keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan het adres

strekt het rapport van de vervoerder / groothandel, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs;

6.1.4 In geval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht- en opslagkosten, alsmede het risico

van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de

afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept;

6.1.5 Uw pakket / bestelling is tijdens het vervoer verzekerd voor verlies, beschadiging en/of diefstal. Briefpost is

niet verzekerd en verlies of beschadiging is hierbij voor het risico van de klant;

6.2 Bij bestelling / levering van producten online;

6.2.1 Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van

redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het

product door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Deze bedenktermijn is niet van toepassing wanneer er afstand is gedaan van het herroepingsrecht; dit wordt voorafgaand en bij het afrekenmoment kenbaar gemaakt en dient u voor het afronden van de bestelling expliciet te accepteren;

6.2.2 Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het

product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het

product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle

geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies;

6.2.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden vervoerd en opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer;

6.2.4 Aan de leveringsplicht van ondernemer zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ondernemer geleverde zaken één (1) keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan het adres strekt het rapport van de vervoerder / groothandel, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs;

6.2.5 In geval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht- en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept;

6.2.6 Uw pakket / bestelling is tijdens het vervoer verzekerd voor verlies, beschadiging en/of diefstal. Briefpost is niet verzekerd en verlies of beschadiging is hierbij voor het risico van de klant;

6.3 Bij levering van diensten;

6.3.1 Bij levering van diensten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen

te ontbinden tot 5 werkdagen voor de aanvang dag, daarna tot 2 werkdagen voor de aanvang dag wordt er 50% van de som, waarna bij minder dan 2 werkdagen voor de aanvang dag wordt er 100% onverminderd berekend door de ondernemer aan de afnemer;

6.3.2 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de afnemer zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies;

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

7.1 Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van

terugzending voor zijn rekening;

7.2 Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch

uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen;

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

8.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de afnemer uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De

uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans

tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld;

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten;

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard of inkoopvoorwaarden niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. producten waarvan de afnemer de verzegeling heeft verbroken;

8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de afnemer is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

b. betreffende weddenschappen en loterijen;

Artikel 9 – De prijs

9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wettelijke regelingen en/of bepalingen, waaronder btw-tarieven;

9.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld;

9.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;

9.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en;

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;

b. de afnemer heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat;

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

10.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften;

10.2 Ondernemer biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten;

10.3 Ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken;

10.4 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan ondernemer) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk (per e-mail aan info@vosbadkamers.nl) te melden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 24 uur na levering schriftelijk worden gemeld;

10.5 Indien leveringen rechtstreeks worden uitgevoerd door een transporteur of transport van of namens een groothandel of fabrikant, dan dient u de constatering van het gebrek duidelijk en volledig op de het afleverbewijs te vermelden, waarvan de bezorger een kopie retourneert. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen;

10.6 Indien klachten van de afnemer door Ondernemer gegrond worden bevonden, zal Ondernemer naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos herleveren of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Ondernemer en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Ondernemer) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Ondernemer gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Ondernemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst of extra kosten;

10.7 Deze garantie geldt niet indien;

a. zolang de afnemer jegens ondernemer in gebreke is;

b. de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

c. de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ondernemer en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

d. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 11 – Levering en uitvoering

11.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten;

11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren;

11.3 In het kader van de regels van de koop op afstand zal ondernemer bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren;

11.4 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan direct na constatering schriftelijk bericht van ondernemer;

11.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer;

11.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

11.7 Een door ondernemer opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van ondernemer zijn, waarna ondernemer zal trachten om binnen gewenste termijn levering te doen plaatsvinden. Levertijden zijn ter indicatie aangegeven op de website, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend;

Artikel 12 – Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur

12.1 Opzegging

12.1.1 De afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand;

12.1.2 De afnemer kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen;

12.2 Verlenging

12.2.1 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur;

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de afnemer deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand;

12.2.3 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de afnemer te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften;

12.2.4 Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode;

12.3 Duur

12.3.1 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de afnemer na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten;

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop ondernemer geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken. Daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij ondernemer en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie;

13.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ondernemer de verbintenis had moeten nakomen;

13.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door ondernemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat;

13.4 Indien ondernemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft;

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

14.1 Het eigendom van alle door ondernemer aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij ondernemer zolang de afnemer de vorderingen van ondernemer uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden / leveringen uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van ondernemer wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW;

14.2 De door ondernemer geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;

14.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren (bv. monteren of installeren);

14.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ondernemer of een door ondernemer aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin ondernemer haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen;

14.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht ondernemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;

14.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan ondernemer;

Artikel 15 – Betaling

15.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden

voldaan binnen 8 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1, lid 2. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen;

15.2 Bij de verkoop van producten aan afnemer in onze vestiging mag in Algemene Voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden;

15.3 Bij de verkoop van producten aan afnemer op afstand, zoals internetverkoop, wordt een vooruitbetaling 100% bedongen. De afnemer kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling onverminderd heeft plaatsgevonden;

15.4 De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden;

15.5 In geval van wanbetaling van de afnemer heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht extra kosten in rekening te brengen;

Artikel 16 – Klachtenregeling

16.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure;

16.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd;

16.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten;

16.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling;

Artikel 17 – Geschillen

17.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

18.1 Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen worden schriftelijk vastgelegd in de offerte, opdrachtbevestiging, e-mail, dan wel op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager;